Regulamin studiów

 REGULAMIN STUDIÓW EXECUTIVE MBA UG  2012-2014


§1

Przyjęcie w poczet studentów Podyplomowych Studiów MBA UG następuje z chwilą immatrykulacji.

§2

Po immatrykulacji student  otrzymuje indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.

§3

Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia, jakie zapewniają mu Studia.

§4

Czas trwania Studiów: Podyplomowe Studia MBA UG trwają dwa lata, czyli cztery semestry:
I / III semestr trwa od października do połowy lutego,
II / IV semestr trwa od marca do końca czerwca.

§5

Szczegółową organizację roku akademickiego określają kierownik oraz przewodniczący Rady Programowej Studiów i podają ją do wiadomości studentów.

§6

Obecność studenta jest obowiązkowa na wszystkich zajęciach Studiów Podyplomowych MBA UG. Każdy student zobowiązany jest na każdych zajęciach do podpisywania listy obecności.

§7

W ramach Studiów Podyplomowych organizowane są sesje egzaminacyjne w terminach i formach podanych studentom.

§8

Student ma prawo do trzech egzaminów, w tym dwóch poprawkowych. Przystąpienie do drugiego egzaminu poprawkowego może nastąpić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 500 zł.  i uzyskaniu pisemnej zgody kierownictwa MBA UG.


§9

Rozliczenie roczne (I i II roku Studiów) nastąpić musi do dnia 30 września. Po dniu 30 września przystąpienie do egzaminu może nastąpić jedynie  po uzyskaniu pisemnej zgody kierownictwa MBA UG i uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 500 zł.

§10

W ramach Studiów Podyplomowych MBA organizowane są dwie sesje wyjazdowe, które są integralną częścią programu studiów do których zastosowanie ma §6. Koszt sesji wyjazdowe podawany jest na początku I semestru studiów i jest płatny do dnia 30 listopada.

§11

Student może uzyskać urlop w przypadku ważnych okoliczności losowych  lub zawodowych. W powyższych przypadkach student może być udzielony  urlop roczny, płatny jednorazowo w wysokości 500 zł.

§12

Student może być skreślony z listy studentów w przypadkach:

 1. nie zaliczenia roku,
 2. długoterminowej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 3. zalegania z odpłatnością za studia,
 4. nie obronienia pracy dyplomowej do dnia 30 września IV semestru.


Ponowny wpis na listę studentów, skreślonych z powodów pkt. 1-3 może nastąpić po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Programowej i Kierownik Studiów  MBA UG, wywiązaniu się z obowiązków i uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.

Student, który został skreślony z listy studentów z powodu pkt 4. ponownie wpisany na listę studentów może zostać  pod warunkiem:

 • uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Programowej i Kierownik Studiów  MBA UG,
 • dostarczenia do sekretariatu Studiów pracy dyplomowej - sprawdzonej i zatwierdzonej przez promotora,
 • uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.

Czynność ta może nastąpić w ograniczonym czasie do 2 lat od zakończenia danej edycji.

§13

Student Studiów Podyplomowych MBA UG obowiązany jest złożyć pracę dyplomową po zaliczeniu IV semestru, nie później niż do dnia 15 lipca.

§14

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej,
 • uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 600 zł.,
 • całkowite finansowe rozliczenie.

 

§15

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

§16

Ostateczny termin wpłacania czesnego za Studia Podyplomowe MBA UG mija
w przeddzień rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Po upływie tego terminu będą pobierane odsetki karne ustalone na dany okres przez kwestora UG. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać zgodę o przesunięcie terminu płatności.

§17

Student MBA jest zobowiązany do przedłożenia w sekretariacie Studiów MBA UG dowodu wpłaty po dokonaniu wpłaty czesnego nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym semestrze.

§18

W przypadku, gdy student MBA chce otrzymać fakturę VAT, proszony jest o kontakt z działem finansowym UG pod numerem telefonu 58 523 24 75 lub e-mail joanna.przytarska@ug.edu.pl